top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Exekuce

Změny od 1.7.2015 – zrušuje se exekutorské zástavní právo jakožto jeden ze způsobů provedení exekuce. Soudní exekutor tedy v rámci exekuce nebude exekutorské zástavní právo moci od 1.7.2015 již zřídit. Dříve zřízená exekutorská zástavní práva zůstávají v platnosti. Exekutorské zástavní právo se fakticky stává analogií soudcovského zástavního práva. Exekutor zřizuje exekutorské zástavní právo ve zvláštním řízení zahájeném na návrh oprávněného se zaplacením poplatku, který bude stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, a zástavní právo bude zapsáno v katastru nemovitostí (na základě rozhodnutí soudního exekutora) s účinky ke dni podání návrhu na zřízení tohoto práva, a to na základě návrhu oprávněného podaného katastru nemovitostí, přičemž tento návrh na vklad je standardně zpoplatněn správním poplatkem jakožto návrh na vklad. Zápis exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí si tedy bude muset oprávněný spolu s poplatkovou povinností zajistit sám. Zavádí se omezení postižení majetku jinak patřícího do SJM v případě, že povinný má zúženo SJM jakýmkoliv způsobem (rozhodnutím, dohodou), pakliže je zúžení zapsáno do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu u Notářské komory. Manželé mohou dozapsat do tohoto seznamu i starší listiny o zúžení. Nově tedy bude k tomuto zúžení SJM na rozdíl od stávající právní úpravy v rámci exekuce ze zákona přihlíženo. bez dalšího se ruší exekuce srážkami ze mzdy manžela povinného postižení účtu manžela povinného se zužuje pouze na polovičku zůstatku ke dni doručení exekučního příkazu bance účastník řízení, který není zastoupen advokátem, bude mít nárok na náhradu nákladů řízení, a to ve výši, kterou vyhláškou stanoví Ministerstvo spravedlnosti .Pro všechny výše uvedené změny platí, že exekuční příkazy vydané před účinností novely zůstávají v platnosti a účinnosti.


Exekuce


Nejpodstatnější změny procesní předpisů, jejichž účinnost lze očekávat k 1.9.2015 nebo 1.10.2015:

rozšiřuje se rozsah věcí vyloučených z mobiliární exekuceu pohledávek, jejichž součet jistin nepřesahuje 30.000,- Kč, není možné provést dražbu nemovitosti, v níž má povinný trvalý pobyt, s výjimkou pohledávek na výživném, škody na zdraví a způsobené trestným činem stanoví se pořadí způsobů provedení exekuce, a to v následujícím pořadí: přikázání pohledávky z účtu srážkami ze mzdy, přikázání jiné peněžité pohledávky vyjma penzijního připojištění, postižením jiných majetkových práv prodejem věcí movitých a nemovitých, vyjma těch, kde má povinný bydliště prodejem nemovitých věcí, kde má povinný bydliště postižení výsluhového příspěvku (u bývalých příslušníků Policie ČR či vojáků) bude postihováno srážkami jako mzda, nebude tedy již postihován celý.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page